Obchodné podmienky

 Všeobecné obchodné podmienky

 

článok 1

Zmluvné strany


Predávajúci:

Obchodné meno:             TRUDON, s.r.o.

Sídlo:                              Duklianska 3516, 08501 Bardejov

IČO:                                31 698 638

Zápis:                              03.11.1994

DIČ:                                2020509425
IČ DPH:                          SK2020509425
Telefón:                          0905 618 413

E-mail:                            obchod@trudon.sk


Obchodného registra Okresného súdu Prešov Vložka číslo:  2011/P

 

Kupujúci:

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.nabytoksvk.sk do obchodného vzťahu so spoločnosťou TRUDON, s.r.o. .

 

článok 2

Všeobecné ustanovenia

1.      Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.      Zmluvné strany sa dohodli,  že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, na základe ktorých predávajúci dodá tovar kupujúcemu.

3.      Všeobecné obchodné podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

článok 3

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1.      Kupujúci vyplní objednávkový formulár, na základe ktorého mu predávajúci, po potvrdení objednávky, dodá objednaný tovar.

2.      V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať, predávajúci ihneď informuje kupujúceho. V tomto prípade sa môže predávajúci dohodnúť s kupujúcim na náhradnom plnení, poprípade vrátení finančnej čiastky, ktorú kupujúci uhradil za objednaný tovar, ktorý nie je možné dodať.

3.      Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim.

 

článok 4

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.      Predávajúci:

Ø  sa zaväzuje:

-          dodať kupujúcemu tovar podľa objednávkového formulára, t.j. v dohodnutej kvalite, množstve a cene

-          odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na riadne užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané právnymi predpismi

-          dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom čase

Ø  má právo:

-          na zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim, a to riadne a včas podľa kúpnej zmluvy

 

2.      kupujúci:

Ø  sa zaväzuje:

-          prevziať objednaný tovar

-          zaplatiť za tovar kúpnu cenu riadne a včas v termíne dohodnutom s predávajúcim

Ø  má právo:

-          písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru a s tým súvisiace právo na vrátenie kúpnej ceny v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy

           

článok 5

Dodacie podmienky

1.      Tovar bude podľa dohody kupujúcemu dodaný v mieste, ktoré si určí v objednávkovom formulári alebo si kupujúci prevezme tovar v prevádzkarni predávajúceho.

2.      Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť osobu, ktorá tovar prevezme a ktorá sa za týmto účelom preukáže písomným plnomocenstvom osobe, ktorá objednaný tovar dodá. Kupujúci, poprípade splnomocnenec je povinný predložiť pri dodaní tovaru originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru.

3.      V prípade, že kupujúci tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady spojené s opätovnou dopravou tovaru.

4.      Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak dodanie tovaru nie je možné z dôvodu, že dodávateľ predávajúceho prerušil výrobu, ukončil výrobu alebo vykonal natoľko závažné zmeny, ktoré znemožnili predávajúcemu plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z kúpnej zmluvy.

 

článok 6

Kúpna cena

1.      Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa kúpnej zmluvy v plnej výške najneskôr pri prevzatí tovaru.

2.      Faktúra slúži ako daňový doklad aj ako dodací list.

3.      Kupujúci uhradí kúpnu cenu:

-          v hotovosti – za deň platby sa považuje deň, v ktorý bola kúpna cena odovzdaná predávajúcemu

-          bezhotovostným prevodom - za deň platby považuje deň, v ktorý bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho

4.      Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.

 

článok 7

Odstúpenie od zmluvy

1.      Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V takom prípade mu predávajúci v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti kúpnu cenu alebo preddavok zaplatený za tovar.

2.      Ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu vrátil spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa, môže sa domáhať zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde. Táto skutočnosť však nemá vplyv na povinnosť predávajúceho vrátiť spotrebiteľovi všetky uhradené platby.

3.      Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

4.      Za tovar podľa osobitných požiadaviek sa považuje aj tovar nadštandardne veľkej objednávky. O tom, že tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, je takto označený, musí byť kupujúci vopred informovaný.

 

 článok 8

Zodpovednosť predávajúceho za vady

1.      Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2.     Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.        Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.      Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť´ a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť: Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľne vady, ak všák kupujúci nemóže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5.      Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú z ceny veci

 

 

článok 9

Reklamácia

1.      Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady tovaru, a to po predložení zakúpeného tovaru.

2.      Záručná lehota na tovar je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

3.      Ak má tovar inú záručnú lehotu, predávajúci vydá kupujúcemu pri prevzatí tovaru riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Rozhodujúcim dňom je deň vystavenia faktúry.

4.      V prípade uplatnenia reklamácie, ktorej výsledkom bude výmena chybného tovaru za nový tovar, začne na nový tovar plynúť záručná lehota odo dňa prevzatia nového tovaru. To isté platí pre výmenu súčiastky alebo dielca, na ktorý je poskytnutá záruka.

5.      Kupujúci je povinný uplatniť si reklamáciu tovaru u predávajúceho bezodkladne po zistení vád na tovare.

6.      Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na vady tovaru, o ktorých bol v čase uzatvárania zmluvy informovaný alebo o ktorých vzhľadom na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.      Kupujúcemu zaniká nárok na uplatnenie reklamácie:

-          uplynutím záručnej doby tovaru

-          stratou dokladu o zaplatení, záručného listu alebo dodacieho listu

-          neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru

-          mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci

-          poškodením tovaru spôsobeným vlastným dopravným prostriedkom

-          používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi, ktoré sú prirodzené prostrediu

-          neodborným zaobchádzaním, zásahom, obsluhou alebo zanedbávaním starostlivosti o tovar

-          poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike

-          poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami

-          poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením

-          poškodením pri doprave, vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

-          zásahom k tomu neoprávnenej osoby

8.      Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim.

9.      Reklamácia bude vybavená jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • odovzdaním opraveného výrobku, súčiastky alebo dielca,
  • výmenou výrobku, súčiastky alebo dielca,
  • vrátením kúpnej ceny výrobku,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
  • písomnou výzvou na prevzatie plnenia
  • jej odôvodnené zamietnutie.

 

10.   Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

článok 10

Alternatívne riešenie sporov

 

11.  Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12.  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk  alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

13.  Kupujúci majú taktiež možnosť použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

článok 11

Ochrana osobných údajov

1.      Kupujúci vyplnením objednávkového formulára dáva súhlas predávajúcemu na spracovanie jeho osobných údajov za účelom spracovania objednávky a vedenia dokumentácie o uskutočnených objednávkach. Tiež dáva predávajúcemu súhlas na poskytnutie týchto údajov prepravnej spoločnosti za účelom doručenia objednaného tovaru.

2.      Predávajúci sa zaväzuje pri spracovávaní osobných údajov kupujúceho postupovať v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.      Predávajúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho, neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám na komerčné využitie.

 

článok 12

Záverečné ustanovenia

1.      Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, ak budú kumulatívne splnené dve podmienky, a to zaplatenie kúpnej ceny v plnej výške a prevzatím tovaru od predávajúceho.

2.      Nebezpečenstvo na tovare prechádza na kupujúceho od momentu prevzatia tovaru od predávajúceho alebo od momentu, od ktorého mu predávajúci umožnil nakladanie s vecou, pričom týmto momentom si mal kupujúci prevziať tovar a v rozpore so zmluvou tak neučinil.

3.      Predávajúci má právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Za oznámenie zmeny všeobecných obchodných podmienok sa považuje ich zverejnenie na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

4.      Kupujúci odoslaním objednávky vyhlasuje, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

 

 

Created by IT PROFI Servis s.r.o., Copyright © 2011 www.trudon.sk